RODO

INFORMACJA i ZGODY

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) uprzejmie informujemy, co następuje. Zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności, oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych i informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Tobie możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Tobie jak najlepiej dopasowane treści marketingowe. 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Anna Kurkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANAMED”, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kazimierska 3a/6 (NIP: 5992023187), dalej zwana Administratorem. 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług, oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Tobie najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty, oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację, w tym celem zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, czy wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwo zgody, lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, bądź wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce bezpieczeństwa udostępnianej na życzenie przez pocztę elektroniczną.

 

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Telefonicznie (608044249), bądź za pomocą poczty e-mail (kurkowska.ania@wp.pl).

Z podziękowaniem za możliwość dotychczasowej współpracy,
Anna Kurkowska

Regulamin LajtDecor

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lajtdecor.com.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lajtdecor.com.pl prowadzony jest przez LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca siedziby spółki i adres do doręczeń: LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com, adres poczty elektronicznej: lajtdecor@gmail.pl, numer tel. 737180577;721524143

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient (Kupujący)– osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Konsument – jest Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego.

4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej w/w Sklepu Internetowego.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

6. Sklep Internetowy(Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lajtdecor.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

7. Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.lajtdecor.com.pl

8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Obecność towaru w ofercie nie zawsze oznacza, natychmiastową dostępności w sprzedaży. Zamówienie może zostać zrealizowane w określonym terminie w pisemnym potwierdzeniu realizacji z powodu niedostępności towaru na magazynie i konieczności wyprodukowania zamówionej pozycji. Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie lub zamówionej ilości produktów, Sprzedający telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności i poinformuje o terminie realizacji zamówienia. Kupujący w takiej sytuacji jest uprawniony do niezaakceptowania terminu realizacji zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający spełni na żądanie Kupującego świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy. W takim wypadku, Kupujący, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedającego.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienie uważane jest za złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda dane kontaktowe, w tym: imię i nazwisko, adres na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma drogą e-mailową podsumowanie złożonego zamówienia z wyszczególnieniem danych, o których mowa w zdaniu pierwszym wraz ze wskazaniem zakupionego towaru, adresu dostawy oraz łącznej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedającego samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak sprzedaż mebli i wyposażenia wnętrz. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adrese-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem. Sprzedający nie odpowiada za udostępnienie danych do logowania osobom trzecim.

8. Niezależnie od postanowień ust. 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu, po złożeniu przez Klienta poprawnego zamówienia, otrzyma on najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub inny adres podany telefonicznie albo drogą mailową.

Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Towar dostarczany jest w terminie do 3 tygodni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 9. Dokonując płatności przelewem bankowym lub poprzez system ratalny należy doliczyć czas na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sprzedającego

4. Kupujący ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone/wyliczone podczas składania zamówienia.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Kupujący uiszcza płatność za zamówiony towar w wybrany przez siebie sposób, z góry, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

W przypadku wydłużonego czasu realizacji zamówienia o czas produkcji zamówionych produktów, Kupujący uiszcza jedynie zadatek w wysokości 50% wartości zamówienia brutto, a dopłata pozostałej kwoty następuje przed wysyłką towaru w określonym w pisemnym potwierdzeniu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania na rachunku Sprzedającego wpłaty zadatku lub opłaty całej wartości za zamówiony towar.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

– przelewem na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto bankowe,

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

3. Odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przez przewoźnika. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Zawsze i bezwzględnie na warunki dostawy należy w obecności kuriera sprawdzić stan ilościowy i jakościowy dostarczonego towaru, czy nie ma wad fabrycznych lub uszkodzeń podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy bezwzględnie sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze i w obecności kuriera może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy zaginięcia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, w którym Konsumenci weszli w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym Konsumenci weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym Konsumenci weszli w posiadanie ostatniej partii lub części lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniem poniższych danych: LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy na adres: LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com

8.Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów

1. W przypadku pozostałych Kupujących, nie posiadających statusu Konsumenta, obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Kupujący, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającego kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres Sprzedającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający dokona korekty faktury VAT.

4. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy, o ile to możliwe powinien dokonać zwrotu zakupionych towarów w oryginalnych opakowaniach lub w przypadku braku oryginalnego opakowania towar odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu . Zwracane towary nie powinny nosić żadnych śladów użytkowania i winny znajdować się w stanie nienaruszonym.

5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny, nastąpi w sposób określony przez Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy po dokonaniu korekty faktury VAT. Zwrotowi nie podlegają opłaty za dostarczenie towarów.

§ 8 Procedura reklamacji

Procedura reklamacji dla klientów będących Konsumentami

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, została Kupującemu wydana w stanie niepełnym.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Konsument składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:

a) pisemnie, na adres LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com

b) na adres poczty elektronicznej: lajtdecor@gmail.com

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać wady produktów oraz zakres działań, których wykonania Konsument oczekuje. Sprzedający rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Konsumenta. W razie uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji dotyczącej wad dostarczonych produktów Konsument zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres Sprzedającego o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia).

6. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

Procedura reklamacyjna dla Klienta innego niż Konsument

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego innego niż Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego innego niż Konsument, została kupującemu wydana w stanie niepełnym.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego innego niż Konsument lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Kupujący inny niż Konsument składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:

a) pisemnie, na adres: LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com

b) na adres poczty elektronicznej: lajtdecor@gmail.com

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania Kupujący inny niż Konsument oczekuje od Sprzedającego. Sprzedający rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. W razie uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji dotyczącej wad dostarczony produktów Kupujący inny niż Konsument zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres Sprzedającego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Kupujący inny niż Konsument nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Kupujący inny niż Konsument traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 9 Gwarancja

1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesiące. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta.

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedający, produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: LAJTDECOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 67-100 Rudno, NIP 9252133219, REGON 388392545 e-mail: lajtdecor@gmail.com w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lajtdecor@gmail.com o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem Sklepu stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, nr 827). W pozostałym zakresie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Spory wynikające z zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Data wejścia w życie Regulaminu .20.12.2020r.www.lajtdecor.com.pl