Regulamin zakupów

 

Realizacja zamówień

 1. „Anamed” Anna Kurkowska realizuje zamówienia złożone poprzez stronę internetową dystrybutormarion.pl, albo listownie, telefonicznie, osobiście, bądź pocztą e-mail itd. Dane przedsiębiorcy: ANAMED Anna Kurkowska, ul. Kazimierska 3a/6, 71-043 Szczecin. NIP 5992023187.
 2. Kupujący przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży na wybrane przez siebie produkty. Odesłane potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. Kupujący jest zobowiązany podać adres e-mail do korespondencji przy zakupie na odległość.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać:

1) wyboru zamawianych produktów z aktualnej oferty,

2) wyboru sposobu dostawy, oraz adresu dostawy i ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

3) zaakceptowania aktualnego regulamin zakupów,

4) wyboru sposobu płatności,

5) wyrażenia zgód na przetwarzanie danych w związku ze złożonym zamówieniem, bądź świadczoną usługą.

 1. W przypadku ewentualnej niedostępności produktu/ów objętego/ych zamówieniem Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy i zwróci zaliczkę, bądź cenę sprzedaży bez odsetek. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, albo skontaktujemy się telefonicznie celem poinformowania o stanie zamówienia i podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
 2. a) wysyłka częściowa – wybór przez Kupującego tej opcji, spowoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów i rezygnację z produktów czasowo niedostępnych, oraz zwrot gotówki za produkty niedostępne, chyba że na wyraźne oświadczenie brakujące produkty mają zostać wysłane drugą przesyłką na koszt Sprzedawcy.
 3. b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Kupującego tej opcji spowoduje całkowite zaprzestanie realizacji zamówienia i zwrot całości wpłaconej gotówki.

Modyfikacja zamówienia

Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu, albo je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, albo za pośrednictwem poczty e-mail.

Ceny produktów

 1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy (chyba, że wartość zamówienia przekracza określoną kwotę, jeśli jest to wyraźnie wskazane).
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Koszty dostawy

 1. Przesyłki na terenie Polski: wyceniane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.
 2. Przesyłki zagraniczne: wyceniane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki i kraju odbiorcy.

Czas realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni (zasadniczo jest to ten sam dzień roboczy, przy zamówieniu do godziny 12:00). Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Sposób zapłaty

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 2. a) płatność w systemie transakcyjnym w miarę możliwości technicznych, albo BLIK.
 3. b) przelew elektroniczny tradycyjny.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Zasadniczo nie dokonuję wysyłki za pobraniem.

Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, albo gdy towar jest wadliwy Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie, albo poprzez pocztę e-mail.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

 1. Kupujący odsyła wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu, albo jego kopią na nasz adres. Nie przyjmuję przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca wymieni Kupującemu reklamowany towar na pełnowartościowy, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Kupujący takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwróci Kupującemu całą wpłaconą należność za reklamowany towar. Kupujący może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.
 3. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego na nasz adres pokrywa Kupujący, natomiast Sprzedawca pokrywa koszt dostawy właściwego towaru.
 4. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W opisanej sytuacji Sprzedawca nie zwraca Kupującemu poniesionych przez niego kosztów przesyłki.
 5. W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien przesłać wraz z zakupionym towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wraz z dowodem zakupu, jego kopii lub, co najmniej, podaniem numeru zamówienia na nasz adres (z dopiskiem zwrot).
 6. W celu zachowania 14 dniowego terminu należy łącznie dokonać: zwrotu (liczy się data nadania), oraz złożenia stosownego oświadczenia na nasz adres e-mail przed jego upływem.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący złoży inne oświadczenie, które jednak nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami (np. przekaz).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, suplementy diety, akcesoria medyczne i higieniczne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostanie naruszone prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu wpłaty po otrzymaniu zwrotu towaru bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
 10. Kupujący odbierając przesyłkę z zamówieniem jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, albo naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, bądź pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do nas wraz z reklamacją przyspieszy jej rozpatrzenie.

Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconej przez Kupującego, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy Kupującego, z którego nastąpiła płatność, albo na inny rachunek wskazany pisemnie przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości osoby składającej polecenie zwrotu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności, albo jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z winy Kupującego, np. z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres), albo błędnego numeru rachunku bankowego.

Dane osobowe naszych Klientów

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży, bądź innej umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).
 2. W przypadku zapisania się na subskrypcję (newsletter) dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.
 3. Wszyscy Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikowania ich, oraz prawo do ich trwałego usunięcia zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.

Polityka Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony firmowej, zgodnie z zamieszoną polityką.

 1. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednakże może to spowodować, że niektóre funkcje, bądź usługi będą działać niepoprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies, albo sygnalizowania ich przesyłania.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o produktach zamieszczona na naszej stronie internetowej nie oznacza, że prezentowane towary są natychmiastowo dostępne.
 3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe w obsłudze zamówienia wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze liczone od daty udostępnienia ich na naszej stronie. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu zostaną zrealizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia